Informacje o administratorze danych osobowych w związku z udziałem kandydata  w procesie rekrutacji w spółce Assisi Pet Care sp. z o.o. z siedzibą w Polanowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016, dalej zwanego „RODO”) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie spółka Assisi Pet Care spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Polanowie, ul. Bobolicka 18, 76-010 Polanów, KRS numer 0000140490 (dalej zwana „Administratorem”).


Kontakt z Administratorem jest możliwy w drodze korespondencji na adres podany powyżej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@maced.pl


Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystane przez Administratora w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, ewentualnego wydania skierowania na badania lekarskie wstępne wymagane przepisami prawa oraz przygotowania dokumentów zatrudnieniowych, w szczególności umowy o pracę. Dobrowolnie przez Panią/Pana podane dane służą do kontaktu z Panią/Panem w celach związanych z rekrutacją.


Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dotyczących Pani/Pana imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz dotychczasowego przebiegu kariery zawodowej są przepisy prawa (w tym art. 221§1 Kodeksu pracy). Podstawą do przetwarzania pozostałych Pani/Pana danych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych Pani/Pana zgoda, wyrażona poprzez przekazanie tych informacji.


Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana na potrzeby postępowania rekrutacyjnego będą udostępniane jedynie osobom bezpośrednio zaangażowanym u Administratora w proces rekrutacji oraz osobom z komórki kadrowej.


Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą w dyspozycji Administratora przez okres 6 miesięcy, po czym zostaną trwale usunięte, chyba że dojdzie do zawarcia umowy między Panią/Panem a Administratorem. W tym przypadku Pani/Pana dane osobowe podane w niniejszym Kwestionariuszu przetwarzane w związku z zatrudnieniem. Dodatkowo Pani/Pan zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych osobowych dla celów związanych z zatrudnieniem.


W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy RODO.


Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest dobrowolne, jednakże brak przekazania Administratorowi Pani/Pana danych osobowych spowoduje, że Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.